سامانه آموزش مجازی دانشگاه اراك

نام کاربری و رمز عبور برای دانشجویان نام کاربری شماره دانشجویی ورمز عبور کد ملی بدون صفر(ها) در ابتدا می باشدو برای اساتید نام کاربری کد استادی و رمز عبور کد ملی می باشد

دانشجویان اتباع از شماره دانشجویی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایید